Algemene Voorwaarden Skyose – Versie 1.0

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer:
Skyose gevestigd aan de Hearewei 22, 8711GD te Workum
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 72892684

Opdrachtgever:
De partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en die opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden heeft gegeven aan Skyose

Partijen:
Skyose en de opdrachtgever gezamenlijk

Offerte(s) en/of aanbieding(en):
Een aanbod in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek

Overeenkomst:
Al hetgeen tussen opdrachtgever en Skyose is overeengekomen, inclusief de bijbehorende bijlagen

BW:
Het Burgerlijk Wetboek is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Werkdagen:
Kalenderdagen behoudens weekenden, algemene erkende feestdagen en de door Skyose vastgestelde verlofdagen

Honorarium:
De vergoeding die Skyose toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden en auteurs wettelijke bescherming, zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke met Skyose gesloten worden.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijke schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Zie artikel 16 voor de voorwaarden welke gelden indien er wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalen van deze Algemene Voorwaarden in stand. In het geval dat deze situatie zich voor doet, treden partijen met elkaar in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend. Skyose heeft het recht om een vrijblijvende offerte en/of aanbiedingen gedurende zes werkdagen na aanvaarding te herroepen. Indien deze herroeping niet binnen zes werkdagen na aanvang geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.2 Indien wordt afgeweken van het in de offerte en/of aanbieding gedane aanbod, is Skyose hier niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan tot stand nadat Skyose dit schriftelijk bevestigd.

3.3 Mondelinge toezeggingen, afspraken of overeenkomsten gedaan door Skyose, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Wijziging overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig is om de overeenkomst te wijzingen of aan te vullen, dienen de partijen tijdig in overleg te treden over het aanpassen van de overeenkomst.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor worden beïnvloed. Skyose stelt de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

4.3 Indien de aanpassing van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, stelt Skyose de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

4.4 Indien er een vast honorarium was overeengekomen, geeft Skyose aan in hoeverre de aanpassing van de overeenkomst hier invloed op heeft.

4.5 Indien door aanvullende wensen van de opdrachtgever, de werkzaamheden die Skyose op grond van de opdracht moeten leveren, aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk. Indien het meerwerk financiële gevolgen heeft en / of wijziging van het leveringstermijn stelt Skyose de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

4.6 Meerwerk kan worden verrekend tegen een vast honorarium of tegen de op dat moment geldende uurtarieven van Skyose.

Artikel 5: Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1 Bij het aanvaarden van een opdracht dient Skyose ten alle tijden alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te houden.

5.2 De opdracht wordt door Skyose vervuld conform het overeengekomen tijdsschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdsschema geen fatale termijnen.

5.3 Skyose dient voor de opdracht rekening te houden met van de belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelgeving.

5.4 Opdrachten worden aangenomen op basis van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

5.5 Skyose voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.6 Skyose heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.7 Skyose garandeert niet dat de object(en) die vanuit de drone in beeld dienen worden te gebracht duidelijk en zonder belemmeringen in beeld kan worden gebracht, dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van belemmeringen bij het fotograferen van objecten of terreinen vanuit de lucht (vergunningen, niet vrij toegankelijke oppervlakken, objecten, beplantingen, bomen, bouwwerken, extreme weersomstandigheden, beperkt zicht, overig luchtverkeer etc.)

Artikel 6: Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en bescheiden, welke Skyose naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en kosteloos ter beschikking te stellen.

6.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6.3 Indien er stagnatie ontstaat door het niet tijdig ter beschikking stellen van de verzocht gegevens, zijn de kosten, voortvloeiend uit de stagnatie, voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 De oplevertermijn wordt tenminste met anderhalf keer de stagnatietijd verlengd.

Artikel 7: Honorarium

7.1 Opdrachten worden door Skyose geaccepteerd op basis van een vast bedrag of een bedrag per tijdseenheid. Skyose heeft steeds het recht een door haar, naar redelijkheid, te bepalen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te vragen. Het vragen van een voorschot en de verplichting tot betalen daarvan, kan ook tijdens de uitvoering van de opdracht geschieden. Alle termijnen worden vastgelegd in de offerte en/of aanbieding van Skyose tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen.

7.2 Indien een bedrag per tijdseenheid wordt overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment geldende uurtarieven van Skyose, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeenkomst.

7.3 Bijkomende kosten, naast het honorarium zoals reis- verblijfs-, transportkosten worden doorbelast aan de klant.Aanvullende toetsings-, scholings- en keuringskosten van mens en materieel, die specifiek toe te wijzen zijn aan een project of klant worden doorbelast aan de klant.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

8.2 Bij overschrijding van het hierboven genoemde termijn, is opdrachtgever in verzuim. In dat geval is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW, verschuldigd.

8.3 Indien opdrachtgever verzuimd, is Skyose gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Skyose bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft Skyose het recht om, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de opdrachtgever in te schakelen. De persoon, die wordt omgeschreven in artikel 7:404 BW, is niet gehouden de werkzaamheden van de opdracht, zelf te verrichten, terwijl slechts de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Artikel 10: Detachering

10.1 De opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek en is verplicht om de gedetacheerde concrete aanwijzingen te geven om te voorkomen dat deze in uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart Skyose te allen tijde van schade die het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen.

10.3 Skyose is niet aansprakelijk voor schade die door de gedetacheerde wordt toegebracht.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Skyose te allen tijde tegen aanspraken die door derden worden ingesteld en die voortvloeien uit schade die is toegebracht door de gedetacheerde.

10.5 Het is de opdrachtgever of daaraan gelieerde bedrijven niet toegestaan om de ingezette medewerkers van Skyose gedurende de inzet en een periode van 12 maanden na de laatste werkzaamheden, een dienstverband aan te bieden of deze anderszins werkzaam te laten zijn.

Artikel 11: Duur van de overeenkomst

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking daarvan voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd geldt.

11.2 Indien de opdracht voor onbepaalde tijd wordt aangegaan kan deze, tenzij anders wordt overeengekomen, tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van twintig werkdagen, worden opgezegd.

11.3 Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan deze niet tussentijds worden ontbonden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Iedere opzegging en ontbinding dient duidelijk te worden gemotiveerd en te geschieden door middel van een aangetekende brief. De tot op het moment van opzegging en ontbinding gemaakte kosten en uren door Skyose voor desbetreffende overeenkomst dienen door de opdrachtgever vergoed te worden tegen de op
dat moment geldende tarieven.

Artikel 12: Intellectuele eigendommen

12.1 Het is de opdrachtgever verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, om de producten waarop intellectuele rechten rusten waaronder offertes, ontwerpen en tekeningen, bestanden, studies, werkwijzen, adviezen, film/video, contracten en overige geestesproducten te verveelvoudigen, te gebruiken of aan derden ter hand te stellen.

12.2 Auteursrecht is het recht van de maker, in deze Skyose, of een eventuele rechtverkrijgende van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht kent geen formaliteiten, Skyose hoeft het werk zoals, foto- filmopnames, logo’s en design producties niet te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen.

12.3 Auteursrechten worden niet overgedragen. Klanten hebben wel het recht op vruchtgebruik. De klant dient vooraf aan te geven waarvoor het werk toegepast gaat worden zoals; het moment van gebruik, binnen welk medium, het verwachte bereik en de gebruiksduur van het werk. Indien er overschrijding plaats vind van de toepassing, kan Skyose hiervoor een aanvullende vergoeding in rekening brengen.

12.4 Indien een klant kenbaar maakt om de rechten te verkrijgen, worden hiervoor aanvullende maatregelen en documenten opgesteld waarin de overdracht van rechten met een passende koopsom staan omschreven.

12.5 Tenzij anders overeengekomen verwerkt en levert Skyose complete producties. Indien een derde partij (door de klant) wordt ingeschakeld om het gemaakte werk te gebruiken, importeren, verwerken of monteren, wordt er een bronvermelding opgenomen in het eindresultaat.

12.6 Een derde partij mag eenmalig het geleverde werk toepassen in een enkele productie. Deze productie moet vooraf bekend zijn gemaakt aan Skyose, waarbij het medium, het verwachte bereik en gebruiksduur kenbaar zijn gemaakt. Skyose zal vooraf aan de levering het gemaakte werk redigeren. De kosten voor het redigeren worden doorbelast aan de klant.

12.7 De klant zorgt ervoor dat Skyose vooraf, aan het moment van gebruik of verspreiden van het werk, wordt gekend in het eindresultaat.

12.8 Indien de naam of het image van Skyose, in welke vorm dan ook, negatief wordt geladen, zal Skyose dit kenbaar maken, waarna de klant zorgdraagt dat deze wordt verwijderd en/of wordt aangepast.

12.9 Bij elke productie, concept, design, foto, film en of montage heeft Skyose het recht om bron vermelding / credits op te nemen in de vorm van: © Skyose.nl.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt geldt als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Skyose, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van zijn leveranciers of andere derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken als overmacht. Tevens geldt stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in zijn bedrijf, alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van de opdrachtnemer kan worden verlangd, als overmacht. Indien er aldus sprake is van overmacht, heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel –indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of, voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht, gedeeltelijk op te schorten.

13.2 Als Skyose niet kan vliegen vanwege ongunstige weersomstandigheden of mechanisch falen, kan Skyose niet vliegen vanwege redenen die pas eenmaal ter plaatse aan het licht komen of om redenen die niet van tevoren aan Skyose zijn gemeld, dan blijven de volledige kosten verschuldigd. Skyose zal elke redelijke poging doen om taken die vanwege een van de genoemde redenen zijn gemist, binnen 28 dagen na de gemiste taak te voltooien.

Artikel 14: Klachten

14.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen een termijn van 30 dagen aan Skyose te worden meegedeeld.

14.2 Klachten met betrekking tot de factuur en de daarbij in rekening gebrachte bedragen dient de opdrachtgever binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Skyose mede te delen.

14.3 Indien de opdrachtgever de in lid 1 genoemde termijn niet in acht neemt, geldt de door Skyose Algemene Voorwaarden verrichtte prestatie als aanvaard. Indien Skyose in die situatie naar aanleiding van een gegronde klacht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, geschiedt dat op grond van coulance, zonder dat daarmee aansprakelijkheid wordt aanvaard. Indien de opdrachtnemer ter zake onterechte klachten werkzaamheden verricht, worden de uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen de bij Skyose op dat moment geldende tarieven.

14.4 Klachten leveren geen grond op tot het opschorten van enige betalingsverplichting door de opdrachtgever tenzij en voor zover de klacht door Skyose wordt erkend.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van Skyose vervalt door verloop van een jaar vanaf vervaltermijnen de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

15.2 Alle aansprakelijkheden van Skyose te vervallen wanneer de opdrachtgever afwijkt van het door Skyose gegeven advies.

15.3 De opdrachtgever vrijwaart Skyose tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de opdrachtgever van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde diensten van de opdrachtgever.

15.4 Indien Skyose aansprakelijk is voor directie schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.5 De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer rijkt nooit verder dan wat de opdrachtnemer heeft verzekerd op zijn bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

15.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– De eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Skyose aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Skyose toegerekend kunnen worden en – Kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.7 Skyose is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de opdrachtgever.

15.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Skyose of zijn ondergeschikten.

Artikel 16: Afwijking Algemene Voorwaarden Skyose

16.1 Indien er wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden van Skyose zijn te allen tijden de volgende voorwaarden van toepassing:
– Nederlands Recht/Nederlandse Rechter dient te zijn overeengekomen;
– De maximale verzekerde vervaltermijn bedraagt een jaar;
– Het door de opdrachtnemer te vergoeden schadebedrag is beperkt tot een gelijk bedrag aan de opdrachtkosten met een maximum aansprakelijkheidslimiet van € 500.000,00

Datum: 23 januari 2021